首页

朗读音频

笔画顺序

字词音频

轻声音频

儿化音频

资料中心

测试答案

拼音学习

美文欣赏

下载中心

在线注音

说话范文

普通话测试题注音及答案和mp3
套)

第一、二部分

第三部分

 
 一、读单音节字词100

chā yǔ pō ér kǎn lüè míng bá xiōng sī duǎn náo rì gǔ huá
插 雨 颇 而 槛 略 鸣 拔 兄 司 短 挠 日 骨 滑 
bīng ēn cí ōu jìng liū huǒ zhǐ yòng qǔ chóu qiā mèn kè qín
冰 恩 辞 欧 敬 溜 火 止 用 娶 仇 掐 闷 刻 秦 
xiāo shēng bài lěi cái guā zǐ fèi wàng bié fān xún liǎng
萧 笙 拜 垒 裁 瓜 子 肺 旺 别 翻 荀 两 
shuì jǐ tún jiān huāng guǒ niè yǎ wěi rùn shāi ráo dǎi zú
税 挤 屯 兼 慌 裹 聂 哑 伪 润 筛 饶 逮 族
xuǎn zōu cuàn tuó zhē ní piǎo jùn sòng xíng zuàn céng pàn
癣 邹 窜 砣 蜇 尼 瞟 俊 宋 行 钻 层 判 
sā yuē nín mǎ lóng hè yào nóng gēn suì chuǎng kào zhōng
撒 约 您 马 聋 鹤 药 农 跟 碎 闯 靠 钟 
bàng miǎn gé tǎng fèng bǔ dì chuāi děng péi kuài diū zhuó
蚌 免 隔 淌 缝 捕 地 揣 等 赔 块 丢 浊 
qiǎng quán cuī fù 
 抢 全 催 负 

二、读双音节词语50
zuān yán zhǔn què shuǎng zhí lè yì sā jiāo ér qiě guǐ zi
钻 研 准 确 爽 直 乐 意 撒 娇 而 且 鬼 子
lǒng tǒng rén ài cuò zhé gǔ lǎo chuī niú dà huǒ ér dài tì
笼 统 仁 爱 挫 折 古 老 吹 牛 大 伙 儿 代 替
wǎ jiě chuāng hù jiǒng pò suí hòu jūn fá jīn yú ér yùn shū
瓦 解 窗 户 窘 迫 随 后 军 阀 金 鱼 儿 运 输 
kuā zhāng huái hǎi yuán qì bù shì sēn lín bǐng gān qǔ nuǎn
夸 张 淮 海 元 气 不 适 森 林 饼 干 取 暖 
xué wèn fǎn kàng pín kùn gāng bǐ xū míng yóu piào bǎo mǎn
学 问 反 抗 贫 困 钢 笔 虚 名 邮 票 饱 满 
yī quān ér fēi cháng cí bēi liǎng shǒu chà dào er miè wáng
一 圈 儿 非 常 慈 悲 两 手 岔 道 儿 灭 亡 
liáo tiān ér yáng guāng fǒu zé tuǒ dàng gōng fū céng jīng
聊 天 儿 阳 光 否 则 妥 当 工 夫 曾 经 
xiǎng shēng pēn shè zǎo nián
 响 声 喷 射 早 年 

三、朗读
wǒ bù yóu de tíng zhù le jiǎo bù 。cóng wèi jiàn guò kāi
我 不 由 得 停 住 了 脚 步 。 从 未 见 过 开 
de zhè yàng shèng de téng luó ,zhī jiàn yī piàn huī huáng
得 这 样 盛 的 藤 萝 ,只 见 一 片 辉 煌 
de dàn zǐ sè ,xiàng yī tiáo pù bù ,cóng kōng zhōng chuí
的 淡 紫 色 , 像 一 条 瀑 布 , 从 空 中 垂 
xià ,bú jiàn qí fā duān ,yě bú jiàn qí zhōng jí ,zhǐ shì
下 ,不 见 其 发 端 ,也 不 见 其 终 极 ,只 是 
shēn shēn jiān jiān de zǐ ,fǎng fú zài liú dòng ,zài huān
深 深 浅 浅 的 紫 , 仿 佛 在 流 动 ,在 欢 
xiào ,zài bù tíng dì shēng zhǎng 。zǐ sè de dà tiáo fú shàng
笑 ,在 不 停 地 生 长 。紫 色 的 大 条 幅 上 
,fàn zhe diǎn diǎn yín guāng ,jiù xiàng bèng jiàn de shuǐ
,泛 着 点 点 银 光 ,就 像 迸 溅 的 水 
huā 。zǐ xì kàn shí ,cái zhī nà shì měi yī duǒ zǐ huā zhōng
花 。仔 细 看 时 ,才 知 那 是 每 一 朵 紫 花 中 
de zuì qiǎn dàn de bù fèn ,zài hé yáng guāng hù xiāng tiǎo
的 最 浅 淡 的 部 分 ,在 和 阳 光 互 相 挑 
dòu 。zhè lǐ chūn hóng yǐ xiè ,méi yǒu shǎng huā de rén
逗 。这 里 春 红 已 谢 ,没 有 赏 花 的 人 
qún ,yě méi yǒu fēng wéi dié zhèn 。yǒu de jiù shì zhè yī
群 ,也 没 有 蜂 围 蝶 阵 。有 的 就 是 这 一
shù shǎn guāng de 、shèng kāi de téng luó 。huā duǒ er yī
树 闪 光 的 、 盛 开 的 藤 萝 。花 朵 儿 一
chuàn āi zhe yī chuàn ,yī duǒ jiē zhe yī duǒ ,bǐ cǐ tuī
 串 挨 着 一 串 ,一 朵 接 着 一 朵 ,彼 此 推 
zhe jǐ zhe ,hǎo bù huó pō rè nào !“wǒ zài kāi huā !”tā
着 挤 着 ,好 不 活 泼 热 闹 !“我 在 开 花 !”它
men zài xiào 。“wǒ zài kāi huā !”tā men rāng rɑng 。měi
们 在 笑 。“我 在 开 花 !”它 们 嚷 嚷 。每 
yī suì huā dōu shì shàng miàn de shèng kāi 、xià miàn de
一 穗 花 都 是 上 面 的 盛 开 、下 面 的
dài fàng 。yán sè biàn shàng qiǎn xià shēn ,hǎo xiàng nà
待 放 。颜 色 便 上 浅 下 深 ,好 像 那
zǐ sè chén diàn xià lái le ,chén diàn zài zuì nèn zuì xiǎo
紫 色 沉 淀 下 来 了 , 沉 淀 在 最 嫩 最 小 
de huā bāo lǐ 。měi yī duǒ shèng kāi de huā xiàng shì yí
的 花 苞 里 。每 一 朵 盛 开 的 花 像 是 一
gè zhāng mǎn le de xiǎo xiǎo de fān ,fān xià dài zhe jiān
个 张 满 了 的 小 小 的 帆 ,帆 下 带 着 尖 
dǐ de cāng ,cāng gǔ gǔ de ,yòu xiàng yí gè rěn jùn bù jīn
底 的 舱 , 舱 鼓 鼓 的 ,又 像 一 个 忍 俊 不 禁 
de xiào róng ,jiù yào zhàn kāi shì de 。nà lǐ zhuāng de
的 笑 容 ,就 要 绽 开 似 的 。那 里 装 的
shì shén me xiān lù qióng jiāng ?wǒ còu shǎng qù ,xiǎng
是 什 么 仙 露 琼 浆 ?我 凑 上 去 , 想 
zhāi yī tiáo 。dàn shì wǒ méi yǒu zhāi 。wǒ méi yǒu zhāi
摘 一 条 。但 是 我 没 有 摘 。我 没 有 摘 
huā de xí guàn 。wǒ zhǐ shì zhù lì níng wàng ,jué de zhè
花 的 习 惯 。我 只 是 伫 立 凝 望 ,觉 得 这 
yī tiáo zǐ téng luó pù bù bù zhǐ zài wǒ yǎn qián ,yě zài
一 条 紫 藤 萝 瀑 布 不 只 在 我 眼 前 ,也 在 
wǒ xīn shàng huǎn huǎn liú guò 。liú zhe liú zhe ,tā dài
我 心 上 缓 缓 流 过 。流 着 流 着 ,它 带 
zǒu le zhèi xiē shí yī zhí yā zài wǒ xīn shàng de guān yú
走 了 这 些 时 一 直 压 在 我 心 上 的 关 于
shēng sǐ de yí huò ,guān yú jí bìng de tòng chǔ 。wǒ jìn
 生 死 的 疑 惑 , 关 于 疾 病 的 痛 楚 。我 浸 
zài zhè fán mì de huā duǒ de guāng huī zhōng ,bié de yī
在 这 繁 密 的 花 朵 的 光 辉 中 ,别 的 一
qiè zàn shí dōu bù cún zài ,yǒu de zhǐ shì jīng shén de
切 暂 时 都 不 存 在 ,有 的 只 是 精 神 的
níng jìng hé shēng de xǐ yuè 。( jié xuǎn zì zōng pú 《zǐ
宁 静 和 生 的 喜 悦 。( 节 选 自 宗 璞 《紫
téng luó pù bù 》)
藤 罗 瀑 布 》)

四、说话(任选一个题目说3-4 分钟) 1. 我最喜欢的一种花木 2. 漫谈人生价值

màn tán rén shēng jià zhí
漫 谈 人 生 价 值 
rén ,zài shì shàng huó zhe ,yīng gāi dǒng de zuò rén de
人 ,在 世 上 活 着 , 应 该 懂 得 做 人 的
yì yì ,yě jiù shì yīng gāi dǒng dé rén shēng de jià zhí
意 义 ,也 就 是 应 该 懂 得 人 生 的 价 值 
。zhǐ yǒu dǒng de zuò rén de yì yì ,cái bú huì xū duó rén
。只 有 懂 得 做 人 的 意 义 ,才 不 会 虚 度 人 
shēng 。cái huì chuàng zào chū rén shēng de jià zhí 。zhǐ
 生 。才 会 创 造 出 人 生 的 价 值 。只 
yǒu zhè yàng de rén de shēng mìng ,cái bù suàn xū dù nián
有 这 样 的 人 的 生 命 ,才 不 算 虚 度 年 
huá ,yǒu yǒng yuǎn shǎn guāng de jià zhí 。rén shēng de
华 ,有 永 远 闪 光 的 价 值 。人 生 的
jià zhí shì shén me ne ?bù tóng de jiē jí ,bù tóng de rén
价 值 是 什 么 呢 ?不 同 的 阶 级 ,不 同 的 人 
yǒu bù tóng de shuō fǎ 。hàn dài de sī mǎ qiān céng jīng
有 不 同 的 说 法 。汉 代 的 司 马 迁 曾 经 
shuō guò :“rén gù yǒu yī sǐ ,huò zhòng yú tài shān ,huò
说 过 :“人 固 有 一 死 ,或 重 于 泰 山 ,或 
qīng yú hóng máo 。”zhè “qīng ”“zhòng ”liǎng gè zì
轻 于 鸿 毛 。”这 “ 轻 ”“ 重 ” 两 个 字
,dào chū le rén shēng zhōng “sī ”yǔ “gōng ”liǎng gè
,道 出 了 人 生 中 “私 ”与 “ 公 ” 两 个
zì de fèn liàng 。“qīng ”yǔ “zhòng ”,lái yuán yú duì
字 的 分 量 。“ 轻 ”与 “ 重 ”,来 源 于 对 
“gōng ”de zhèng què chǔ lǐ 。zhè jué dìng yú rén duì “
“ 公 ”的 正 确 处 理 。这 决 定 于 人 对 “
gōng ”zì de lǐ jiě 。wǒ xiǎng ,rén shēng de yì yì zài yú
公 ”字 的 理 解 。我 想 ,人 生 的 意 义 在 于
dǒng de “gōng ”zì de zhèng què hán yì bìng wéi zhī xiàn
懂 得 “ 公 ”字 的 正 确 含 义 并 为 之 献 
shēn 。zhǐ yǒu zhè yàng de rén shēng ,cái yǒu yì yì 。yě
身 。只 有 这 样 的 人 生 ,才 有 意 义 。也
zhǐ yǒu zhè yàng de rén shēng ,cái bú huì shī qí jià zhí
只 有 这 样 的 人 生 ,才 不 会 失 其 价 值 
。xǔ duō rén ,yě shì hōng hōng liè liè dì sǐ de 。dàn shì
。许 多 人 ,也 是 轰 轰 烈 烈 地 死 的 。但 是 
,tā shì wéi xiǎo “gōng ”jí shǎo shù rén ér sǐ de ,yīn
,他 是 为 小 “ 公 ”即 少 数 人 而 死 的 ,因 
ér qí jià zhí jiù xiǎo 。jiù nán zhòng yú tài shān 。lǐ
而 其 价 值 就 小 。就 难 重 于 泰 山 。李
bái yǒu zhè yàng de shī jù “tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng
白 有 这 样 的 诗 句 “ 天 生 我 才 必 有 用 
”。zhè huà dào chū le rén shēng de jià zhí 。zhè gè “yòng
”。这 话 道 出 了 人 生 的 价 值 。这 个 “ 用 
”shì bú shì wèi le zì jǐ de shū shì de shēng huó ne ?shì
”是 不 是 为 了 自 己 的 舒 适 的 生 活 呢 ?是 
bú shì wéi jǐ gè rén ne ?shì bú shì wéi xiǎo tuán tǐ 、xiǎo
不 是 为 几 个 人 呢 ?是 不 是 为 小 团 体 、 小 
jí tuán ne ?shì bú shì wéi shào shù rén ne ?dōu bú shì de
集 团 呢 ?是 不 是 为 少 数 人 呢 ?都 不 是 的
。wǒ cái “yǒu yòng ”dí zhēn zhèng jià zhí ,jiù shì wéi
。我 才 “有 用 ”的 真 正 价 值 ,就 是 为 
tiān xià de rén móu lì yì 。xiàng lì shǐ shàng de nèi xiē
天 下 的 人 谋 利 益 。 象 历 史 上 的 那 些 
rén ,tā men wèi tā rén ,wéi tiān xià rén de lì yì ér zhàn
人 ,他 们 为 他 人 ,为 天 下 人 的 利 益 而 战 
dòu 。zhè yàng de rén shēng cái yǒu yì yì yǔ jià zhí 。máo
斗 。这 样 的 人 生 才 有 意 义 与 价 值 。毛 
zé dōng shuō guò :“wéi rén mín lì yì ér sǐ ,jiù bǐ tài
泽 东 说 过 :“为 人 民 利 益 而 死 ,就 比 泰 
shān hái zhòng …… tì bō xuē rén mín hé yā pò rén mín de
山 还 重 …… 替 剥 削 人 民 和 压 迫 人 民 的
rén qù sǐ ,jiù bǐ hóng máo hái qīng 。”wǒ rèn wéi ,zhè
人 去 死 ,就 比 鸿 毛 还 轻 。”我 认 为 ,这 
kě yǐ zuò wéi pàn duàn rén shēng chéng bài de biāo zhǔn
可 以 作 为 判 断 人 生 成 败 的 标 准 
。yě jiù shì pàn duàn rén shēng yǒu wú yì yì yǒu wú jià
。也 就 是 判 断 人 生 有 无 意 义 有 无 价 
zhí de biāo zhǔn 。
值 的 标 准 。

 

 

Copyright © 2009 版权所有

法律顾问:诚信律师事务所